Proletarians' Party of Gorbatov

From Atlas
Proletarians' Party of Gorbatov

Партыя Пралетарыяў Гарбатаў
AbbreviationPPG/PPH
General SecretaryKonstantin Voroshilov
FounderLeonid Rykov
FoundedMay 13, 1907
HeadquartersValozhyn, Varoniežski Praspiekt, 212
NewspaperZvyazda
Youth wingProletarian Youth League of Gorbatov
Young Pioneers of Gorbatov
Armed wingProletarian Liberation Army
National Defence Force
Militsiya
IdeologyRykovism
Kraussism-Moskvinism
Socialist patriotism
Factions:
Gorbatovic-Stasnovan unionism
Klimovist-Rykovism
Anti-revisionism
State capitalism
Political positionFar-left
International affiliationCommunist International
Colours     Red
     Yellow
Slogan
Anthem
"Smiela, tavaryšy, u nahu"
"Comrades, let's bravely march"
Website
www.ppg.gb